UCUG 1000 - Cognitive Foundations of University Education: Critical Thinking and Data Literacy (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L1 (6185) TBATBACHEN, Yiran
HOU, Yun
WU, Jun
XING, Qingqing
XIONG, Wanru
YU, Liuqian
ZHANG, Wenbo
ZHANG, Xuning
ZHU, Nan
ZUO, Ruiting
150136140 

UCUG 1001 - Behavioral Foundations of University Education: Habits, Mindsets, and Wellness (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L1 (6186) We 01:30PM - 02:50PMLecture Hall CFANG, Bo
TANG, Keyang
13613600 

UCUG 1050 - Intensive English Language for University Studies (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6268) MoWe 10:30AM - 11:50AMRm 201, E4PARK, Jaeuk141400 
T2 (6269) TuTh 04:30PM - 05:50PMRm 201, E4PARK, Jaeuk141220 

UCUG 1051 - English Language for University Studies (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6270) Mo 04:30PM - 05:50PMRm 202, W4JURASZEK, Dawid302730 
Fr 01:30PM - 02:50PMRm 202, W4JURASZEK, Dawid
T2 (6271) Mo 03:00PM - 04:20PMRm 202, W4JURASZEK, Dawid302820 
Fr 10:30AM - 11:50AMRm 202, W4JURASZEK, Dawid
T3 (6272) MoWe 09:00AM - 10:20AMRm 202, W4LIU, Yanhua302910 
T4 (6273) TuTh 04:30PM - 05:50PMRm 150, E1JURASZEK, Dawid302640