IOTA 5502 - Convex and Nonconvex Optimization II (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6046) Tu 09:00AM - 11:50AMRm 202, E4CUI, Ying206140 

UCMP 6010 - Cross-disciplinary Research Methods I (2 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6136) TBATBACAI, Yi
CUI, Ying
GAN, Zecheng
LI, Lei
MA, Jun
TAN, Chee Keong
XIONG, Hui
XU, Kewei
ZHANG, Zhuoni
35035100