PDEV 6770K - Professional Development for Research Postgraduate Students (1 unit)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T01 (6322) TBANo room requiredTBA9992817180 

PDEV 6770L - Professional Development for Research Postgraduate Students (1 unit)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T01 (6323) TBANo room requiredTBA9994955040 

PDEV 6770M - Professional Development for Research Postgraduate Students (1 unit)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T01 (6324) TBANo room requiredTBA9992917080 

PDEV 6770N - Professional Development for Research Postgraduate Students (1 unit)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T01 (6325) TBANo room requiredTBA9992027970 

PDEV 6800K - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6327) TBANo room requiredTBA9991348650 

PDEV 6800L - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6328) TBANo room requiredTBA9991508490 

PDEV 6800M - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6329) TBANo room requiredTBA9991098900 

PDEV 6800N - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6330) TBANo room requiredTBA999499500 

PDEV 6800O - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6331) TBANo room requiredTBA999359640 

PDEV 6800P - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6332) TBANo room requiredTBA9991718280 

PDEV 6800Q - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6333) TBANo room requiredTBA999839160 

PDEV 6800R - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T1 (6334) TBANo room requiredTBA999709290 

PDEV 6800Y - Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T01 (6155) 26-FEB-2024 - 25-MAR-2024
Mo 10:00AM - 11:50AM
Rm 228, E2GAO, Jing
LI, Ran
WANG, Yubin
605910 
T02 (6156) 26-FEB-2024 - 25-MAR-2024
Mo 02:30PM - 04:20PM
Rm 228, E2GENG, Xiaomin
LI, Ran
YUAN, Siyu
606000 
T03 (6157) 27-FEB-2024 - 26-MAR-2024
Tu 02:30PM - 04:20PM
Rm 228, E2GUO, Jiao
HU, Yuqi
PAN, Tianbo
606000 
T04 (6158) 28-FEB-2024 - 27-MAR-2024
We 10:00AM - 11:50AM
Rm 228, E2CHEN, Jinyu
LI, Ran
SHENG, Youyu
6019410 
T05 (6159) 28-FEB-2024 - 27-MAR-2024
We 02:30PM - 04:20PM
Rm 228, E2CHEN, Runlin
GUO, Jiao
HU, Yuxuan
6023370 
T06 (6160) 29-FEB-2024 - 28-MAR-2024
Th 10:00AM - 11:50AM
Rm 228, E2FENG, Cibo
QIN, Lang
ZHANG, Xuning
6015450 
T07 (6161) 27-FEB-2024 - 28-MAR-2024
Tu 10:00AM - 11:50AM
Lecture Hall CWANG, Zipeng
YUAN, Hang
ZHANG, Xuning
6017430 
T08 (6162) 01-MAR-2024 - 29-MAR-2024
Fr 10:00AM - 11:50AM
Rm 228, E2HU, Huiyan
KE, Ruohong
ZHANG, Xuning
6010500 
T09 (6163) 01-MAR-2024 - 29-MAR-2024
Fr 02:30PM - 04:20PM
Rm 228, E2GUO, Jiao
SHI, Jiahui
607530