EOAS 5002 - Atmosphere-Ocean Dynamics (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6006) MoWe 10:30AM - 11:50AMRm 101, W2CHEN, Zheng
LI, Qing
PAN, Wentao
2010100 

EOAS 5004 - Earth System Modeling (4 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6008) MoWeFr 04:30PM - 05:50PMRm 202, E4DENG, Jinling
LIU, Zhen
XU, Zhuowei
YANG, Qichun
YU, Liuqian
205150 

EOAS 6000E - Watershed Biogeochemistry (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6165) WeFr 01:30PM - 02:50PMRm 201, W1CHI, Jinshu
CUI, Qinghong
LIU, Yi
QI, Hongkai
YANG, Qichun
208120 

EOAS 6000F - Postgraduate Student Seminar (1 unit)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
T01 (6174) We 06:00PM - 06:50PMRm 201, W1CHI, Jinshu
LIU, Yi
207130 

EOAS 6990 - MPhil Thesis Research (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
R01 (6196) TBATBATBA1004960 

EOAS 7990 - Doctoral Thesis Research (0 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
R01 (6203) TBATBATBA10018820